Naar boven

English translation below

WIE ZIJN WE

jpvanmuijen.com, gevestigd aan Grebbeberglaan 15 – Unit 5B, 3527 VX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://jpvanmuijen.com
Grebbeberglaan 15 – Unit 5B
3527 VX Utrecht
+31647770372
Jan Paul van Muiujen is de Functionaris Gegevensbescherming van jpvanmuijen.com Hij is te bereiken via contact@jpvanmuijen.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

jpvanmuijen.com verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over app gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@jpvanmuijen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

jpvanmuijen.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

jpvanmuijen.com neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van jpvanmuijen.com) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

jpvanmuijen.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je telefoonnummer en gegevens over je beschikbaarheid en de vrienden met wie je wil afspreken. Deze gegevens hebben we nodig om afspraken plannen mogelijk te maken. We bewaren deze gegevens totdat de datum waarop je beschikbaar bent verstreken is.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

jpvanmuijen.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

jpvanmuijen.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@jpvanmuijen.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. jpvanmuijen.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

jpvanmuijen.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

jpvanmuijen.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@jpvanmuijen.com

English translation

WHO ARE WE
jpvanmuijen.com, located at Grebbeberglaan 15 – Unit 5B, 3527 VX Utrecht, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
http://jpvanmuijen.com
Grebbeberglaan 15 – Unit 5B
3527 VX Utrecht
+31647770372
Jan Paul van Muiujen is the Data Protection Officer of jpvanmuijen.com He can be reached at contact@jpvanmuijen.com

PERSONAL DATA WE PROCESS
jpvanmuijen.com processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself.

Below you will find an overview of the personal data that we may process:

First and last name
phone number
Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
Location data
Information about your activities on our website
List of customer contact details via an app


SPECIAL AND / OR SENSITIVE PERSONAL DATA WE PROCESS
Our website and / or service does not intend to collect data about app users under the age of 16 unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at contact@jpvanmuijen.com and we will delete this information.

FOR WHAT PURPOSE AND ON WHAT BASIS WE PROCESS PERSONAL DATA
jpvanmuijen.com processes your personal data for the following purposes:

Handling your payment
To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services
To inform you about changes to our services and products
To offer you the opportunity to create an account
To deliver goods and services to you
jpvanmuijen.com also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

AUTOMATED DECISION-MAKING
jpvanmuijen.com does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of jpvanmuijen.com).

HOW LONG WE STORE PERSONAL DATA
jpvanmuijen.com does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Your phone number and details of your availability and the friends you want to meet. We need this information in order to schedule appointments. We will keep this data until the date you are available has passed.

SHARING PERSONAL DATA WITH THIRD PARTIES
jpvanmuijen.com only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

COOKIES, OR SIMILAR TECHNIQUES, THAT WE USE
jpvanmuijen.com does not use cookies or similar techniques in its apps.

INSPECT, MODIFY OR DELETE DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you.

If you want to exercise your right of objection and / or right to data portability or if you have other questions / comments about the data processing, please send a specified request to contact@jpvanmuijen.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. jpvanmuijen.com will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks.

jpvanmuijen.com would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOW WE SECURE PERSONAL DATA
jpvanmuijen.com takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or contact@jpvanmuijen.com

© 2021 Jan Paul van Muijen